logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ โอลิมปัสประเทศไทย

 

เงื่อนไขการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์

 

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. Login/เข้าสู่ระบบ (กรณีที่เป็นสมาชิก)
2. เลือกสินค้าที่ต้องการ แล้วคลิกเลือก ADD TO CART
3. ใส่จำนวนที่ต้องการ จากนั้น คลิกอัพเดทรถเข็น (Update Shopping Cart)
          3.1  คลิกซื้อสินค้าต่อ (Continue Shopping) หากต้องการเลือกซื้อสินค้าอย่างอื่นด้วย
          3.2  เลือกสินค้าอื่นที่ต้องการ แล้วคลิก ADD TO CART
          3.3 ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการสั่ง แล้วคลิกอัพเดทรถเข็น (Update Shopping Cart)
          3.4 ตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งซื้อ หากต้องการยกเลิกสินค้าบางรายการ ให้คลิกเครื่องหมาย X remove ที่ตัวสินค้า แล้วคลิกอัพเดทรถเข็น (Update Shopping Cart)
4. กรณีที่ต้องการใช้แต้มหรือคะแนน ให้ใส่แต้มหรือคะแนนที่ต้องการใช้ (ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 15% ของราคาสินค้า)
5. กรณีที่ต้องการใช้คูปองส่วนลดต่างๆ ให้กรอกรหัสคูปองในช่อง Have a Coupon?
6. ตรวจสอบรายการสินค้า ยอดเงิน และส่วนลดต่างๆ แล้วคลิก ดำเนินการชำระเงิน (Proceed to Checkout)
7. กรอกข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ    
          7.1  คลิกช่อง “ส่งไปยังที่อยู่นี้” กรณีใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ในการจัดส่ง
          7.2  คลิกช่อง “สร้างบัญชี” กรณีต้องการสร้างบัญชี หรือต้องการสมัครสมาชิก (สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกและสามารถ Login เข้าระบบได้จะไม่เห็น  ตัวเลือกนี้
          7.3  หากต้องการส่งสินค้าไปยังที่อยู่อื่นให้ข้ามข้อ 7.1 ไป และหากไม่ต้องการสร้างบัญชีหรือสมัคสมาชิก ให้ข้ามข้อ 7.2
8. กรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง
9. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า
10. เลือกวิธีการชำระเงิน
11. เมื่ออ่านและเข้าใจเงื่อนไขการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์แล้ว ให้เลือกช่อง I accept terms and condition
12. ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อ เมื่อเห็นว่าคำสั่งซื้อถูกต้องแล้ว คลิกสั่งซื้อ (Place Order)
13. เมื่อการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ จะได้รับ e-mail ยืนยันจากระบบ

 

การจัดส่งสินค้า

1.บริษัทจัดส่งสินค้าโดยผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย
2. ผู้ซื้อต้องชำระค่าขนส่งขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง หรือต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ (บริษัทฯ จะจัดส่งแบบ EMS)
3. บริษัทฯ จะบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการจัดส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ไปรษณีย์ไทย
4. กรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ผู้ซื้อสินค้าจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากไปรษณีย์ไทย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ของบริษัทไปรษณีย์ไทย
6. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้า (จากคลังสินค้า) ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร


การเปลี่ยนสินค้าและการยกเลิกการสั่งซื้อ
          1. การเปลี่ยนสินค้า
                    1.1 ผู้ซื้อจะต้องทำการเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยนับจากวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จ (ในกรณีที่ผู้ซื้อมารับสินค้าที่บริษัทฯ ด้วยตนเอง) หรือภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่  
                           วันที่ผู้ซื้อได้ลงนามรับสินค้าจากผู้ขนส่ง (ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทย)  
                    1.2 กรณีที่ผู้ซื้อสินค้าส่งสินค้ามาเปลี่ยน เนื่องจากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากกระบวนการผลิต หรือเห็นได้ว่าเป็นความบกพร่องมาจากโรงงาน หากผู้ซื้อไม่สามารถเดินทา
                           มารับสินค้าที่เปลี่ยนใหม่ได้ บริษัทฯ ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ

                   1.3 การเปลี่ยนสินค้าโดยเหตุผลอื่นๆ นอกจากเหตุที่ระบุในข้อ 1.2 บริษัทฯ มีดุลยพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการขอเปลี่ยนสินค้าได้ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ตกลงให้ผู้ซื้อเปลี่ยนสินค้าได้ แต่ผู้ซื้อ

 

                           ไม่สามารถเดินทางมารับสินค้าที่เปลี่ยนใหม่ ณ บริษัทฯ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง

 

                   1.4 ในกรณีสินค้าที่ขอเปลี่ยนใหม่นั้นมีราคาน้อยกว่าสินค้าสินค้าที่นำมาเปลี่ยน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนราคาส่วนต่างให้แก่ผู้ซื้อ แต่หากเป็นกรณีที่สินค้าที่เปลี่ยนใหม่นั้นมีราคาสูงกว่า
                           สินค้าที่นำมาเปลี่ยน ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาในส่วนที่ขาด
          2. เงื่อนไขในการใช้คะแนน       
                   2.1 ผู้ซื้อสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยนับจากวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จ (ในกรณีที่ผู้ซื้อมารับสินค้าที่บริษัทฯ ด้วยตนเอง) หรือภายใน 7 วัน
                           นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้ลงนามรับสินค้าจากผู้ขนส่ง (ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทย)
                   2.2 ผู้ซื้อจะต้องส่งหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา พร้อมทั้งส่งคืนสินค้ามายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตามข้อ 2.1
                   2.3 ระยะเวลาการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อจะเป็นไปตามกระบวนการคืนเงินของธนาคาร
         3. สินค้าที่ผู้ซื้อนำมาเปลี่ยนหรือคืนจะต้องไม่เคยเปิดใช้งาน ไม่ชำรุด หรือมีร่องรอยการขูดขีด โดยผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนพร้อมทั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ครบชุด เช่น กล่องใส่สินค้า และของแถม (ถ้ามี)
             ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกประการ
         4. ผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ได้แก่ บัตรรับประกันสินค้า (ในกรณีที่สินค้ามีบัตรรับประกันภายในกล่อง), ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานอื่นๆ ตามที่ทางบริษัทฯ ร้องขอ 
         5. ผู้ซื้อจะต้องส่งค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนมายังศูนย์บริการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
                                      - ศูนย์บริการ  บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 
                                      - เลขที่ 23/112 อาคารสรชัย ชั้น 27 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
                                      - แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
                                      - โทรศัพท์: 02-000-7700
                                      - เปิดทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 9:00-17:00น.
        6. ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถ ส่งคืนสินค้าที่ศูนย์บริการได้ด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ Call Center: 02-000-7700 ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 9:00-17:00น. พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดต่างๆ 
             แล้วปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
         7. ผู้ซื้อสามารถส่งคืนสินค้าพร้อมทั้งหลักฐานการซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ผ่านทางผู้ขนส่งอื่นได้โดยผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งในกรณีนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการของบริษัทฯ ทราบ-
             ล่วงหน้าก่อนมีการส่งสินค้าคืน มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่รับมอบสินค้าอันเป็นเหตุให้กำหนดเวลาขอเปลี่ยนหรือยกเลิกการซื้อสินค้าเกินกำหนดได้
         8. บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
         9. บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้
                   9.1 สินค้าที่ชำรุด มีร่องรอยขีดข่วนซึ่งเกิดจากการใช้งานหรือการขนส่ง สินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
                   9.2 สินค้าที่มีข้อบกพร่องอันเกิดจากกระบวนการผลิต หรือมีความบกพร่องมาจากโรงงาน ซึ่งผู้ซื้อไม่ได้เปลี่ยนสินค้าภายใน7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยบริษัทจะดำเนินการกับ
                           สินค้าดังกล่าวตามเงื่อนไขของการรับประกันของสินค้านั้นๆ
                   9.3 สินค้าที่ผู้ซื้อไม่ได้ซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท ฯ
                   9.4 สินค้าที่ไม่มีหลักฐานในการซื้อ หรือหลักฐานการจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ 
 
 
เงื่อนไขการรับประกัน

1. สินค้ารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ตามที่บริษัทฯ กำหนด (คลิกที่นี่เพื่ออ่านเงื่อนไขการรับประกัน)  ยกเว้นสินค้าดังต่อไปนี้
          1.1 สินค้าประเภทสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่, แท่นชาร์จ, AC Adapter, สาย USB, สาย AC, สายลั่นชัตเตอร์ (Remote cable) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสินค้าดังกล่าว
                 มีระยะเวลารับประกัน 6 เดือนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า
          1.2 สินค้าที่ไม่มีชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ภายในที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เช่น Lens hood, lens cap, Hot Shoe Cove, Eyecup, และสินค้าอื่นๆ ที่มีลักษณะ     เช่นเดียวกัน กับสินค้าดังกล่าว
                 เป็นสินค้าที่ไม่มีการรับประกัน เว้นแต่กรณีที่สินค้ามีความบกพร่องอันเกิดจากกระบวนการผลิต หรือเห็นได้ว่าเป็นความบกพร่องมาจากโรงงาน บริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน
                 7 วัน นับแต่วันที่ซื้อสินค้า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเรื่องนโยบายการเปลี่ยนสินค้า
2. วันที่ได้รับสินค้า หมายถึง วันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ผู้ซื้อมารับสินค้าเองที่บริษัทฯ หรือ  วันที่ผู้ซื้อได้ลงนามรับสินค้าในกรณีสินค้านั้นได้จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย

  

การชำระเงิน

1. ผู้ซื้อสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เอทีเอ็มหรืออินเตอร์เน็ต ตามบัญชีดังต่อไปนี้
                                        - บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย
                                        - เลขที่บัญชี 063-031-0613
                                        - ชื่อบัญชี บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ปรากฎบนหน้าจอ
3. เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน โดยส่งสำเนาสลิป หรือ หลักฐานการโอน พร้อมทั้งรายละเอียด (หมายเลขคำสั่งซื้อ)  มาที่อีเมล eshop.oth@olympus-ap.com

4. บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้า ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า โทร 02-000-7700                        

 

การสะสมคะแนน และการใช้คะแนน
          1. การสะสมคะแนน
                    1.1ผู้ซื้อที่เป็นที่เป็นสมาชิก Olympusphere สามารถสะสมคะแนนเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้  ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิก 
                    1.2 เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบทุก 100 บาท ผู้ซื้อจะได้รับ 1 คะแนน (เศษของ 100 บาท จะถูกตัดทิ้งและไม่สามารถนำมารวมกับการซื้อในครั้งต่อไปได้)
          2. เงื่อนไขในการใช้คะแนน
                    2.1 1 คะแนน มีค่าเท่ากับ 1 บาท
                    2.2 คะแนนสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ไม่เกิน 15% ของราคาสินค้า ต่อหนึ่งยอดการสั่งซื้อ

          3.การยกเลิกและวันหมดอายุของคะแนนสะสม  

 

 

                   
                    3.1 คะแนนสะสมจะถูกยกเลิกเมื่อมีการคืนสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือมีเหตุอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

                    3.2 คะแนนสะสมจะมีอายุการใช้งาน 2 ปีนับจากการสั่งซื้อสินค้า หรือการได้มาซึ่งคะแนนผ่านไซต์ Olympusphere  ครั้งล่าสุด โดยคะแนนจะหมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อครบเวลาที่กำหนด

 

 

                    3.3 อื่นๆตามเงื่อนไขในการใช้งานของ Olympusphere

 

       
*บริษัทขอสงวนสิทธิ  ในการแก้ไขหรือเปลียนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า